Prijava

Utorak, 21 Prosinac 2010 17:11

Statut

Ocjena
(0 glas(a)ova)

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Slavonskog planinarskog saveza, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 05. ožujka 2016. g. u Osijeku, donosi

STATUT UDRUGE
»SLAVONSKI PLANINARI«

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje(a) djelovanja udruge »SLAVONSKI PLANINARI« (u daljnjem tekstu: SP), sukladno ciljevima,
djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; uvjeti i način učlanjivanja u te prestanak članstva u SP, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članica, način vođenja popisa članova, tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora, prestanak postojanja SP, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka rada, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar SP te druga pitanja značajna za SP. 

2) SP je udruga dobrovoljno udruženih planinarskih udruga, članica Hrvatskog planinarskog saveza sa područja Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema odnosno Osječko-baranjske županije, Virovitičko-podravske županije, Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije, Vukovarsko-srijemske županije te šireg područja gradova Daruvara i Novske. Osnovan je radi koordiniranja rada planinarskih udruga i organiziranog planinarskog djelovanja s posebnim naglaskom na prsten slavonskog gorja a svoje djelovanje temelji na delegiranim pravima i dužnostima članica.

3) SP nastavlja tradiciju Planinarskog odbora kotara Osijek, osnovanog 30. studenoga 1962. Nastao je promjenom naziva Slavonskog planinarskog saveza čiju djelatnost nastavlja bez prekida.

4) SP je upravljač i održavatelj Slavonskog planinarskog puta otvorenog 27. srpnja 1957.godine.

Članak 2.

SP djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama. Rad u Savezu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

Naziv udruge je : SLAVONSKI PLANINARI.
Skraćeni naziv udruge je SP.
Sjedište SP je u Osijeku.
Odluku o adresi donosi Upravni odbor SP.

Članak 4.

SP je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave Osječko-baranjske županije u Osijeku.

SP se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5.

SP ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm i odgovara dolje opisanom znaku u jednobojnom obliku.
Znak SP ima oblik planinarske markacije s tim što u crvenom obrubu stoji tekst "SLAVONSKI PLANINARI" i 1962. (godina osnivanja SP). Između teksta i godine su stilizirani žirovi. U sredini markacije je kontura nižeg gorja i u krug savijeni stilizirani klas pšenice. Kada je iz bilo kojeg razloga potrebno koristiti jednobojni oblik onda se koristi zelena ili crna boja na svijetloj podlozi ili bijela boja na tamnoj podlozi, na temelju grafičkog rješenja u prilogu.

ZASTUPANJE

Članak 6.

SP zastupa predsjednik, te je ovlašteni potpisnik u ime i za račun SP.
Određene poslove zastupanja predsjednik može prenijeti na druge osobe na temelju pisane punomoći kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI

Članak 7.

Ciljevi SP su:

 • koordiniranje rada planinarskih udruga na području djelovanja
 • poticanje, razvijanje i unaprjeđenje sportsko-planinarske rekreacije, planinarskih i drugih sportsko-rekreacijskih aktivnosti u prirodi
 • osvješćivanje potrebe očuvanja prirode i kulturno povijesnih spomenika u gorju za potrebe budućih generacija

Savez po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti djeluje na području sportova:

 • 16.64. Planinarstvo i
  16.96. Sportsko penjanje.

Članak 8.

Djelatnosti SP su:

 • koordinacija rada i planinarskih akcija članica
 • organizacija planinarskih i srodnih akcija u suradnji s članicama ili drugim udrugama, javnim ustanovama ili privrednicima
 • upravljanje Slavonskim planinarskim putom koje regulirano posebnim pravilnikom, a kojeg donosi Upravni odbor i potvrđuje Skupština SP
 • populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
 • organiziranje akcija, edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode i kulturno povijesnih spomenika u prirodi
 • propagiranje svih oblika planinarskih i srodnih aktivnosti,
 • stručno-organizacijska pomoć članicama u obavljanju njihove djelatnosti,
 • suradnja s organizacijama za zaštitu prirode i kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
 • suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • suradnja s institucijama, školama, sportskim udrugama i zajednicama, ustanovama, udrugama, državnim tijelima i privrednim subjektima na stvaranju uvjeta za
  unaprjeđenje djelatnosti i društvene uloge SP i njenih članica 

Radi ostvarivanja ciljeva SP može obavljati gospodarske djelatnosti u skladu s posebnim propisima koji uređuju te djelatnosti:

 • izdavanje planinarske literature, sukladno posebnom propisu
 • prodaja vlastitih tiskanih izdanja,
 • stručno osposobljavanje u rekreaciji i sportu,
 • vodičku po planinama, stijenama, špiljama ili jamama,
 • uređivanje planinarskih putova,
 • informiranje i oglašavanje,
 • stručno savjetovanje te izrade promotivnih i dokumentarnih foto i video materijala, sukladno posebnim propisima

Udruga može, radi obavljanja gospodarskih djelatnosti, osnovati trgovačko društvo, zadrugu i druge gospodarske subjekte pri čemu uzajamne odnose uređuje ugovorom.

JAVNOST RADA

Članak 9.

Rad SP je javan.
Javnost rada ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, a posebice:

 • pravodobnim izvješćivanjem članica o radu SP i značajnim događajima putem web stranice, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
 • putem medija.

ČLANSTVO U SP

Članak 10.

Članice SP mogu biti konstitutivne i pridružene.
Konstitutivne članice SP su planinarske udruge s područja djelovanja.
Pridružene članice SP su Županijski planinarski savezi, Stanica planinarskih vodiča Slavonije te stanice HGSS s područja djelovanja SP.
Članstvo za obje kategorije se ostvaruje na temelju pristupnice i odluke Upravnog odbora SP o primanju. Uz pristupnicu, za učlanjanje je potrebno priložiti odluku ovlaštenog organa članice o učlanjenju u SP, te imena osoba ovlaštenih za zastupanje, te se potpisom pristupnice smatra upisanom udrugom.
Visinu članskog doprinosa određuje Skupština SP.

Članak 11.

Popis članica vodi se elektronički, a mora sadržavati podatke o nazivu i adresi, osobnom identifikacijskom broju (OIB), kategoriji članstva, imenu i podacima za kontakt osobe ovlaštene za zastupanje, datumu pristupanja SP te datumu prestanka članstva.
Popis članica uvijek mora biti dostupan na uvid svim članicama SP i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. Popis članica vodi Tajnik SP.

Članak 12.

Prava planinarskih udruga, članica SP jesu:

 • aktivno sudjelovanje u aktivnostima Saveza
 • donošenje odluka o programima i aktivnostima SP preko svojih predstavnika
 • predlaganje članova radnih tijela SP
 • traženje i dobivanje stručne ili organizacijske pomoći od tijela SP u okviru njihovih spoznaja i mogućnosti
 • druga prava utvrđena ovim Statutom.

Pravo odlučivanja o osnivanju ili prestanku rada SP imaju isključivo konstitutivne članice.

Članak 13.

Obveze i odgovornosti članica SP jesu:

 • aktivno sudjelovanje u organizaciji dogovorenih aktivnosti SP
 • sudjelovanje u donošenju odluka o radu SP preko svojih predstavnika
 • sudjelovanje u troškovima funkcioniranja SP da kroz dogovoreni članski doprinos
 • druge obveze i odgovornosti utvrđene ovim Statutom.

Članak 14.

Članstvo u SP prestaje:

 • pismenom odlukom članice o istupanju
 • prestankom postojanja članice
 • odlukom Upravnog odbora o isključenju iz članstva zbog neizvršavanja prava i obveza određenih odredbama ovog Statuta, a na prijedlog Suda časti.

Isključena članica ima pravo podnijeti žalbu Skupštini SP u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju.

Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine SP o žalbi na isključenje iz članstva je konačna.

TIJELA SP

Članak 15.

Tijela SP jesu:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Likvidator

Osobe koje čine Tijela SP moraju biti članovi neke od konstitutivnih članica SP, s plaćenom članarinom u tekućoj godini.

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo SP.
Članovi Skupštine su po dva predstavnika konstitutivnih i po jedan predstavnik pridruženih članica SP a odluke se donose po principu jedan član(predstavnik)-jedan glas.
Pravovaljane odluke mogu donositi samo predstavnici članica koje su do Skupštine uplatile članski doprinos.
Članovi Skupštine odgovorni su za svoj rad članici SP, odnosno onome tko ih je izabrao.

Članak 17.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna sjednica Skupštine održava se jednom tijekom kalendarske godine. Izborna sjednica
Skupštine održava se svake četiri (4) godine.
Izvanredna skupština održava se po potrebi.
Mandat tijelima Skupštine traje 4 godine.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik ili Upravni odbor.
Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja.
Predsjednik je obvezan sjednicu Skupštine sazvati kada to zatraži najmanje jedna trećina članica. Uza zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 7. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja.
U slučaju isteka mandata tijela SP, Skupštinu saziva 1/3 članica SP upisanih u popis članica prije isteka mandata tijelima.

Članak 18.

Skupština SP:

 • donosi Statut, pravilnike i druge akte SP kao i njihove izmjene i dopune,
 • donosi i usvaja godišnje i višegodišnje planove, programe i smjernice za rad,
 • donosi financijske planove, prihvaća periodične i završne financijske izvještaje te odluke o materijalnim postupcima koje je donio Upravni odbor SP,
 • donosi smjernice za ostvarivanje međusobne suradnje članica,
 • razmatra aktualna pitanja iz rada SP, Upravnog odbora i drugih tijela SP,
 • odlučuje o pokretanju, promjeni i prestanku gospodarske djelatnosti SP,
 • odlučuje o osnivanju trgovačkog društva ili drugog gospodarskog subjekta pri čemu uzajamne odnose uređuje ugovorom,
 • odlučuje o svim privremenim i trajnijim oblicima udruživanja, suradnje i partnerstva s udrugama, savezima, zajednicama, ustanovama, tijelima ili gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu,
 • bira i opoziva predsjednika SP i članove Upravnog odbora koje on predloži,
 • bira članove Nadzornog odbora, Suda časti, Likvidatora i Komisija SP,
 • donosi kriterije za dodjelu priznanja i dodjeljuje priznanja,
 • određuje radna tijela i njihov sastav te zadatke i poslove tih radnih tijela,
 • određuje iznos i način ubiranja članskog doprinosa,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela SP.

Članak 19.

Skupština SP pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutna nadpolovična većina ukupnog broja članova s pravom glasa.
Ukoliko do zakazanog vremena nije pristigao dovoljan broj članova SP, ista se odgađa za 15 minuta, nakon čega nastavlja rad s nazočnim članovima.
Odluke Skupštine su pravovaljane ako na njoj sudjeluju predstavnici najmanje1/3 konstitutivnih članica SP.
Odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Glasovanje se obavlja javno ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

Članak 20.

Radom Skupštine SP rukovodi radno predsjedništvo od tri člana koje Skupština bira iz prisutnih članova Skupštine, a u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine.
Do izbora radnog predsjedništva, Skupštinu otvara i njome rukovodi Predsjednik ili drugi član
Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.
Rad Skupštine je javan i o njemu se vodi zapisnik.

PREDSJEDNIK

Članak 21.

Predsjednika SP bira Skupština između svojih članova na vrijeme od četiri (4) godine.
Predsjednik predlaže Skupštini članove Upravnog odbora i predsjednik je UO SP.
Na tu funkciju može biti ponovo biran.
Predsjednik SP:

 • zastupa, skrbi se o radu SP i njegovih tijela te o zakonitosti rada SP,
 • vodi poslove SP sukladno odlukama Skupštine,
 • u suradnji s Tajnikom, vodi računa o materijalnim i financijskim obvezama SP
 • odgovoran je za podnošenje propisanih financijskih i drugih izvješća,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza,
 • vodi posebnu skrb o imovini SP i naredbo davatelj je za izvršenje financijskog plana SP,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice UO
 • obavlja i druge poslove u interesu SP.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje ga dopredsjednik, a ako je i on spriječen onda tajnik ili član UO kojega isti ovlasti. Takva zamjena se ne odnosi na ovlaštenje za zastupanje.

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

Upravni odbor (UO) je izvršni organ Skupštine SP. Bira ga Skupština prema prijedlogu Predsjednika na vrijeme od četiri(4) godine.
Za svoj rad, članovi UO odgovaraju zajednički i osobno.
UO čine Predsjednik, Dopredsjednik i članovi. Članovi ne moraju biti i članovi Skupštine. Ukupan broj članova UO može biti 5, 7 ili 9, što određuje Skupština u postupku izbora.

Članak 23.

Sjednice UO saziva Predsjednik po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
Sjednica može biti i telekonferencijska, prema potrebi.
Predsjednik određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijske sjednice na isti način kao i kada zasjeda na uobičajeni način.
Odluke takve sjednice moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici UO.
Sjednica UO mora se sazivati na zahtjev jedne trećine članica SP ili na zahtjev Nadzornog odbora (NO) ili jedne polovice članova UO.
U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicom UO rukovodi dopredsjednik.
Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutno više od polovice članova. Odluke se donose javnim glasovanjem i većinom glasova prisutnih članova.
Tajnik vodi zapisnik o radu UO.

Članak 24.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • upravlja SP između dvije Skupštine na temelju Plana rada, Financijaskog plana i ovlasti utvrđenih ovim Statutom,
 • provodi odluke Skupštine,
 • predlaže periodične i završne financijske izvještaje te odluke o materijalnim postupcima koji moraju biti prihvaćeni na prvoj slijedećoj Skupštini,
 • donosi odluku o sazivanju Skupštine, priprema je i organizira,
 • potiče, nadzire i regulira rad komisija SP.
 • imenuje stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i rješavanja pojedinih zadataka, a rad i zadatke tih tijela regulira posebnim pravilnicima, po potrebi,
 • utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,
 • surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
 • donosi odluke o gospodarskim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove za svoje članice i šire,
 • obavlja sve druge poslove u skladu sa Statutom.

Članak 25.

Predsjednik i članovi UO mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim odnosnim propisima,
 • ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
 • ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu SP ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju donosi Skupština većinom glasova.

DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

Dopredsjednika predlaže Predsjednik SP u svojstvu mandatara, a izabire Skupština na vrijeme od četiri (4) godine. Na funkciju može biti ponovo biran. On je ujedno i dopredsjednik Upravnog odbora.
Dopredsjednik ne mora biti član Skupštine, u tom slučaju mora imati izjavu o potpori članice SP iz koje dolazi.
Dopredsjednik u svemu, osim ovlastima za zastupanje, zamjenjuje Predsjednika za vrijeme njegove odsutnosti ili spriječenosti.

TAJNIK

Članak 27.

Tajnika bira UO na prijedlog predsjednika SP.
Mandat tajnika je četiri(4) godine i može biti ponovo biran.
Tajnik ne mora biti član UO niti Skupštine ali mora biti član konstitutivne članica SP.
Tajnik obavlja organizacijske i administrativne poslove za SP:

 • vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,
 • obavlja stručne i administrativne poslove za pripremu sjednica tijela SP,
 • skrbi o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, UO i drugih tijela SP,
 • vodi zapisnike i pismohranu SP,
 • obavlja administrativno-tehničke i opće financijske poslove,
 • u suradnji s predsjednikom, vodi računa o materijalnim i financijskim obvezama
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa,
 • vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
 • skrbi o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Saveza
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom UO.

Članak 28.

Za pojedine složenije računovodstvene, administrativne i druge stručne poslove, Upravni odbor može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

NADZORNI ODBOR

Članak 29.

Nadzorni odbor čini predsjednik NO i dva (2) člana koje bira Skupština SP na vrijeme od četiri godine iz redova konstitutivnih članica. Na tu dužnost mogu biti ponovo birani.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela SP.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova članova.
Nadzorni odbor nadzire materijalno, financijsko i ostalo poslovanje SP, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članove NO Predsjednik SP poziva na sve sjednice UO, a oni im mogu nazočiti bez prava odlučivanja.
Utvrdi li NO nepravilnosti u radu SP, izvijestit će o tome UO i one čiji je rad nadzirao te pozvati io da u određenom roku otkloni uočene nepravilnosti.
Ukoliko IO ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, NO će zatražiti sazivanje Skupštine, te joj podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

SUD ČASTI

Članak 30.

Sud časti sastoji se od predsjednika i dva (2) člana izabrana na Skupštini s mandatom četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora.
Sud časti pokreće disciplinske postupke i donosi odluke u skladu s Pravilnikom Suda časti kojeg donosi Skupština, a koji je usklađen s pravilima ponašanja planinarske organizacije – kodeksom planinarske etike.

LIKVIDATOR

Članak 31.

Likvidator je fizička osoba koju imenuje Skupština i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.
Svaka promjena imena likvidatora mora se upisati u nadležni Registar udruga.
Likvidator zastupa SP u postupku likvidacije. Otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje se u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

STRUČNE I SPECIJALIZIRANE DJELATNOSTI

Članak 32.

Skupština SP iz redova članica bira članove sljedećih komisija:

 • za priznanja,
 • za Slavonski planinarski put i druge planinarske puteve,
 • za povijest planinarstva Slavonije i informativnu djelatnost,
 • za školovanje,

Odlukom Skupštine SP, određuje se broj članova komisija, djelokrug i način rada komisija.
Skupština može po potrebi osnovati i druge komisije.
Osobe koje čine Komisije SP moraju biti članovi neke od konstitutivnih članica SP s plaćenom članarinom u tekućoj godini.
Rad komisija potiče, nadzire i regulira UO SP.

NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 33.

Skupština SP jednom godišnje, na obrazloženi prijedlog Komisije za priznanja dodjeljuje
sljedeća priznanja :

 • "Đuro Pilar” – najviši oblik priznanja za naročite uspjehe pojedinca na razvitku planinarstva na području Slavonije,
 • "Julije Kempf“ – najviši oblik priznanja za naročite uspjehe planinarske udruge na razvitku planinarstva na području Slavonije.
 • “Dragutin Lerman” – za izuzetne uspjehe u visokogorskom planinarenju, alpinizmu ili ekspedicijskim pohodima u daleke i manje poznate krajeve, dodjeljuje se pojedincima i udrugama
 • “Antun Petković” – za izuzetan doprinos u organizaciji i unaprijeđenju rada planinarskih udruga, dodjeljuje se pojedincima i udrugama
 • "Kamilo Firinger“ – za poticanje obilaska Slavonskog planinarskog puta, dodjeljuje se pojedincima i udrugama

SP može dodjeliti i druga prigodana ili posebna priznanja pojedincima ili institucijama.
Kriteriji za dodjelu priznanja, način predlaganja i dodjele priznanja određuje se pravilnikom kojeg donosi Skupština na prijedlog Komisije za priznanja SP.

PRESTANAK POSTOJANJA SP

Članak 34.

SP prestaje djelovati:

 • odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Ukoliko o prestanku postojanja SP odlučuje Skupština, odluku o tome ona donosi dvotrećinskom većinom glasova konstitutivnih članica SP.

IMOVINA SP

Članak 35.

Imovinu SP čine novčana sredstva koje je SP stekao uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem osnovne djelatnosti, gospodarske djelatnosti upisane u statut, financiranjem programa i projekata SP iz Državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je SP stekao od nekretnina, pokretnina i drugih imovinskih prava.

SP može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 36.

SP upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština SP.
Financijski plan provodi Upravni odbor. SP upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru prihvaćenog Financijskog plana.
Financijski plan u djelo provodi Upravni odbor.

Članak 37.

U slučaju prestanka postojanja SP, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi sa istim ili sličnim ciljevima i područjem djelovanja. Ako takova ne postoji na područjU djelovanja, imovina se predaje Hrvatskom planinarskom savezu.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR SP

Članak 38.

Svi članovi SP obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.
Spor/sukob interesa u SP postoji ako se radi o pravima i interesima članica kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad SP u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članice.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članice SP.
Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela SP, temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, a o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća SP radi rješavanja spora/sukoba interesa.
Kada odluka arbitražnog vijeća postane konačna, SP nadležnom uredu podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga, a uza zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština SP.
Tumačenje drugih akata SP daje Upravni odbor ili Predsjednik SP.

Članak 40.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje, ukoliko se ne promijene važeće odredbe zakona.

U Osijeku, 05. ožujka .2016.
Predsjednik udruge »Slavonski planinari«
Otmar Tosenberger

Pročitano 6210 puta Posljednja izmjena dana Četvrtak, 08 Rujan 2016 08:29